Τεχνολογία Πολυμέσων

Διδάσκοντες

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Γραφείο: Β.3.6


Διαλέξεις

Τετάρτη 13:45 - 14:30 Μέσω WebEx

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 07/10 , σύνδεσμος για την πρώτη διάλεξη είναι:
  https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mda3742a610558dd3fbad4b14a6c931f0


Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα τεχνολογίας πολυμέσων όπως κείμενο, ήχος, εικόνα, γραφικά και βίντεο. Περιλαμβάνει καταρχήν εισαγωγή στην ψηφιοποίηση και στις επιμέρους περιοχές που εμπλέκονται. Στην συνέχεια διαπραγματεύεται βασικά θέματα απο την θεωρία πηροφορίας, όπως η έννοια της εντροπίας, της κατα συνθήκης εντροπίας, της αμοιβαίας πληροφορίας και το θεώρημα της κωδικοποίησης πηγής. Περιγράφει τους αλγόριθμους κωδικοποίησης πηγής Huffman, Shannon και Fano. Εξηγεί τις κατηγορίες αλγορίθμων συμπίεσης, όπως την συμπιεση χωρίς ή με απώλειες, και την θεωρία παραμόρφωσης. Περιγράφει την κωδικοποίηση μετασχηματισμού, το Discrete Cosine Transform, και το πρότυπο JPEG. Ασχολείται με τους αλγορίθμους των προτύπων όπου βασίζονται οι τεχνικές χειρισμού των πολυμεσικών σημάτων και της πολυμεσικής πληροφορίας. Ανασκόπηση τεχνικών κωδικοποίησης πολυμέσων και ειδικότερα βίντεο και νέα πρότυπα κωδικοποίησης (κυρίως MPEG-1,2,4,7). Εφαρμογές πολυμέσων (τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, επικοινωνία ανθρώπου μηχανής, ψυχαγωγία, συστήματα προσωμοίωσης κλπ.). Μεταγλώσσα προγραμματισμού για την κωδικοποίηση δεδομένων XML. Επίσης ασχολείται με δικτυακά θέματα για την μετάδοση πολυμέσων.

To εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών εννοιών, αρχών και στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού Java και περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας εκτεταμένης εργασίας πάνω σε αυτήν την γλώσσα. Η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Οι έννοιες αντικείμενο, ιδιότητες, κλάση, στιγμιότυπο. Ιεραρχία κλάσεων, γενίκευση, εξειδίκευση. Κληρονομικότητα. Πλεονεκτήματα αντικειμενοστρεφούς προγ/μού. Εισαγωγή στη Java-γενικά χαρακτηριστικά. Τύποι εφαρμογών. Ορισμός κλάσεων, στιγμιοτύπων. Μέθοδοι και μεταβλητές. Βιβλιοθήκη Java. Προσπέλαση αρχείων. Kατηγορίες κλάσεων. Διεπαφές. Χειρισμός εξαιρέσεων. Νήματα- Ταυτόχρονος προγραμματισμός. Δημιουργία γραφικών διεπαφνών.


Διαλέξεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία
  • Τεχνολογία Πολυμέσων, Καγιάφας Ε., Λούμος Β.
  • Τεχνολογία Πολυμέσων Θεωρία και Πράξη, Δημητριάδης Σ.Ν., Πομπόρτης Α.Σ., Τριανταφύλλου Ε.Γ., 2004, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες, 2009 Ξυλωμένος Γ., Πολύζος Γ.

Επιπλέον υλικό σχετικά με το μάθημα και σχετικές ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr